www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaNie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

Mojim prianím je,
aby ľudia pochopili, že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu...Tieto deti nehľadajú liek, ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.Ekonomický software
Opatrovateľská služba Margarétka OS

1.2.2019 sme začali po podpísaní zmluvy poskytovať opatrovateľskú službu. Jedná sa o dopytovo orientovaný projekt s kódom 312041 R510 Podpora opatrovateľskej služby, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01. Projekt významne podporí prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú. Klient zotrvá vo svojom domácom prostredí a to významne pomôže jeho zdravotnému stavu. Opatrovateľka musí mať akreditovaný opatrovateľský kurz.

 

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa

prílohy č. 3 (zákona č. 448/2008 z.z.)

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 (zákona č. 448/2008 z.z.)

Cieľom opatrovateľskej služby je  :

-poskytovať opatrovateľskú službu osobám odkázaným na pomoc inej osoby v ich prirodzenom domácom prostredí

-zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,     s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite

-vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život

- predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru

 

Margarétka OS ponúka odbornú pomoc a starostlivosť, individuálny prístup zohľadňujúci potreby klienta,  prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateliek.

Ako vybaviť opatrovateľskú službu?

 Pred podaním samotnej žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby  si musí žiadateľ vybaviť rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Takéto rozhodnutie vydáva obec/mesto a  na základe tohto rozhodnutia má klient nárok na opatrovateľskú službu.  Radi Vám pomôžeme s vybavením potrebných dokumentov. Stačí nás telefonicky kontaktovať.

Helena Koťová 0907 272 703

   CENNÍK

 

Platný od 1.2.2019

Cenník 1 hodina opatrovateľskej služby  pre prijímateľa opatrovateľskej služby

Čas

Cena za opatrovanie

pondelok – piatok

1,50 €/1 hod.

počas víkendov a sviatkov

3,50 €/1 hod

 

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

a)      Prijímateľ  je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej  poskytovateľom, na základe platného cenníka. 

b)      Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, v hotovosti do pokladne poskytovateľa sociálnej služby alebo bezhotovostne na účet poskytovateľa sociálnej služby, najneskôr však v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy mu bola poskytnutá sociálna služba.

 Kontakt:

Opatrovateľská služba Margarétka

Bratská 1482/9,

969 01 Banská Štiavnica

Štatutárny zástupca : Ján Koťo, 0907 144 103

Kontaktné osoby :

vedúca OS            Helena Koťová, 0907 272 703

opatrovateľska služba       948 313 213

 

Aké úkony sa zabezpečujú prostredníctvom opatrovateľskej služby?

Úkony podľa prílohy č.4 zákona č.448/2008 z.z a to :

Sebaobslužné úkony

-          Hygiena

-          Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

-          Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

-          Obliekanie, vyzliekanie

-          Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka..)

-          dodržiavanie liečebného režimu

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

-          nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

-          príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla

-          donáška jedla do domu

-          umytie riadu,

-          bežné upratovanie v domácnosti

-          obsluha bežných domácich spotrebičov

-          starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie),

-          starostlivosť o lôžko

-          vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby

-          donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,

-          ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

Základné sociálne aktivity

-          sprievod

-          predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

-          tlmočenie

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

-          potreba dohľadu v určenom čase


Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk